Общи условия

Общи условия за ползване на електронен магазин с адрес WWW.EXTREMEUNIVERSE.BG

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


1. Настоящият документ съдържа Общи условия за ползване, които уреждат взаимоотношенията м-у „Екстрийм Юнивърс“ ООД и потребителите на Електронен магазин с адрес  www.extremeuniverse.bg
2. Идентифициране на потребителя/клиента с цел възпроизвеждане на изявлението му, както за приемане на Общите условия, така и за направената покупка, се извършва чрез съхранените в лог – файлове на сървъра на www.extremeuniverse.eu, съхранение на IP адреса на клиента, както и всяка друга информация.
3. Продуктите, които се намират на интернет страницата с адрес www.extremeuniverse.bg не представляват правно – обвързваща оферта, а са демонстративен онлайн каталог, описващ продуктовата линия на търговеца.
4. Договорните езици са българският или английският, а плащанията ще бъдат извършвани в български левове с ДДС.

II. ПОКУПКА


1. Покупка на ваучер за услуга.


1.1. Клиентът избира ваучер за услуга от продуктовия каталог на страница с адрес www.extremeuniverse.eu 
1.2. Клиентът избира продължителност на услугата.

1.3. С бутоните “+” и “-” ,изобразени на екрана, клиентът може да променя желания брой на подаръчни ваучери, които иска да закупи.
1.4. Клиентът потвърждава избора си чрез натискане на бутона “КУПИ” .                                 

1.5. Ваучерът е добавен към потребителската кошница на клиента, който сега може да прегледа своята потребителска кошница, да продължи да избира и добавя други продукти или услуги или да премине към следващия етап от изпълнение на поръчката чрез натискане на бутона “ПОРЪЧКА”

1.6. След натискане на бутона “ПОРЪЧКА” клиентът преминава към следващия етап, при който трябва да въведе информацията, която е необходима с цел изготвяне и изпращане на данъчна фактура към него от “Екстрийм Юнивърс” ООД .                                                           

1.7.  Тук е и мястото клиентът да въведе своя промо код, ако разполага с такъв. Това става чрез въвеждане на същия в определеното за това поле , което се появява след като клиентът кликне върху препратка с име “кликнете тук, за да въведете кода” . След въвеждане на кода клиентът натиска бутон “ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМО КОД”                             

1.8. Клиентът има възможност да използва полето за “бележки към поръчката”, ако иска да изпрати послание към човека, на когото подарява ваучера или допълнителна информация към “Екстрийм Юнивърс” ООД.                                                                                                       

1.9. Следва съгласяване с общите условия на сайта на “Екстрийм Юнивърс” ООД от страна на клиента и приключване на поръчката чрез натискане на бутона “ПОРЪЧВАНЕ”                 

1.10. Клиентът ще получи уникален номер на поръчката, на посочената при попълване на необходимата информация за поръчка, електронна поща.

1.11. След превеждане на дължимата, по съответна поръчка, сума по банковата сметка на “Екстрийм Юнивърс” ООД, клиентът получава електронен ваучер на електронния адрес и/или ваучер на хартиен носител на физическия адрес, които е посочил при избора си на адрес за получаване и данъчна фактура за преведената, по конкретната поръчка, сума.                                                         

2. Покупка на продукт.                                                                                                                 

2.1. Клиентът избира продукт от продуктовия каталог на страница с адрес www.extremeuniverse.bg
2.2. Поради спецификата на различните продукти може да се наложи клиентът да получи консултация от служител на “Екстрийм Юнивърс” ООД. Тогава той следва да изпрати писмено запитване на адрес info@extremeuniverse.bg или да се свърже с представител на търговеца, като използва информацията в раздел “КОНТАКТИ”                                                                                                                                                   

2.3. С бутоните “+” и “-” ,изобразени на екрана, клиентът може да променя и желания брой на продуктите, които иска да закупи.
2.4. Клиентът потвърждава избора си чрез натискане на бутон “КУПИ” .                                                           

2.5. Продуктът е добавен към потребителската кошница на клиента, който сега може да прегледа своята потребителска кошница, да продължи да избира и добавя други продукти или услуги или да премине към следващия етап от изпълнение на поръчката чрез натискане на бутона “ПОРЪЧКА”                                           

2.6. След натискане на бутона “ПОРЪЧКА” клиентът преминава към следващия етап, при който трябва да въведе информацията, която е необходима с цел изготвяне и изпращане на данъчна фактура към него от “Екстрийм Юнивърс” ООД .                                                                                                                                     

2.7.  Тук е и мястото клиентът да въведе своя промо код, ако разполага с такъв може. Това става чрез въвеждане на същия в определеното за това поле , което се появява след като клиентът кликне върху препратка с име “кликнете тук, за да въведете кода” . След въвеждане на кода клиентът натиска бутон “ПРИЛАГАНЕ НА ПРОМО КОД”                                                                                                                                   

2.8. Клиентът има възможност да използва полето за “бележки към поръчката” ако иска да изпрати допълнителна информация към “Екстрийм Юнивърс” ООД.                                                                                     

2.9. Следва съгласяване с общите условия на сайта на “Екстрийм Юнивърс” ООД от страна на клиента и приключване на поръчката чрез натискане на бутона “ПОРЪЧВАНЕ”

2.10. След натискане на този бутон клиентът ще получи, на електронната поща, която е посочил като своя, уникален номер – генериран от системата на www.extremeuniverse.eu, който представлява основание за извършване на плащане, по банков път по сметката на “Екстрийм Юнивърс” ООД.                                                                   

2.11. След извършване на плащане клиентът ще получи данъчна фактура от “Екстрийм Юнивърс” ООД на посоченият от него електронен адрес.                                                                                         

2.12. Клиентът следва да получи избрания от него продукт в срок определен от производителя на съответния продукт.

2.13. Срокът за доставка на различните продукти е различен и се определя от спецификата на продукта, неговата моментна наличност на склад в “Екстрийм Юнивърс” ООД и/или при производителя на избрания от клиента продукт.

2.14. Сроковете за доставка са подробно описани в раздел IV – “заплащане, цени и срок за доставка”

III. ВАУЧЕР


1. Електронен ваучер е този, който не е на хартиен носител. Клиентът получава електронен ваучер на електронната си поща, след като получи уникален номер на поръчка – генериран от системата на електронния магазин и извърши плащане на основание  същия уникален номер на поръчка по банковата сметка на “Екстрийм Юнивърс” ООД.
1.1 Платеният ваучер се изпраща от служител или упълномощен за това представител на “Екстрийм Юнивърс” ООД на електронна поща посочена от клиента.
1.2 Доставката на ел. ваучер се счита за изпълнена при получаването му на електронната поща на клиента или на електронната поща на посочен от клиента ползвател-получател.
1.3 Срокът за доставка е 12 ч. след регистриране на плащането.


2. Ваучер на хартиен носител.


2.1. Получава се чрез куриер на посочен от клиента адрес, в рамките на 48 часа от регистриране на плащането по покупката по банковата сметка на “Екстрийм Юнивърс” ООД. Куриерската фирма се избира от търговеца.


2.2. Веднага след предаване на ваучера на куриер, търговецът се освобождава от риска, който се прехвърля върху клиента. Търговецът не носи отговорност за закъснение в случай, че закъснението се дължи на куриер или друг доставчик.


2.3. Веднага след доставката, ваучерът/ите следва да бъдат прегледани внимателно от клиента или упълномощено от него лице. Евентуални щети следва да бъдат докладвани незабавно на търговеца, който не носи отговорност, но има ангажимент да преиздаде ваучера/ите, при изявено желание от страна на клиента.


2.4. При посочени неверен или сгрешен адрес, лице за контакти и/или телефон при извършване на покупката, Търговецът не е обвързан от каквото и да е задължение за изпълнение на Услугата.


2.5. При предаване на пратката клиентът или трето лице подписват придружаващите я документи. За трето лице се счита всеки, който не е титуляр на заявлението, но приема пратката и е на посочения от клиента адрес. При отказ за получаване на пратката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на пратката. В случай, че клиентът не бъде намерен в срока за изпълнение на доставката на посочения адрес или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, търговецът се освобождава от задължението си да достави ваучера.


2.6. Когато доставеният ваучер явно не съответства на направената от клиента покупка и това може да се установи чрез обикновения му преглед, клиентът може да поиска доставената му пратка да бъде заменена със съответстваща на направената от него покупка в срок от 48 часа след получаването й.


2.7. В случай, че пратката се изпраща извън територията на Република България, клиентът трябва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа и доставката й.

3. Валидност на Ваучера


Срокът на валидност на Ваучера е времето от момента на Плащане на ваучера до неговата Дата на Валидност.
3.1. Всеки ваучер съдържа дата на валидност, която е съобразена с дата на покупка на Ваучера и спецификите на Услугата – предмет на ваучера.
3.2. Валидността на ваучера изтича, ако услугата не бъде употребена до датата му на валидност.
3.3. Преди изтичане на валидността, същата може да бъде продължена с-у допълнително заплащане. За да се случи това, клиентът трябва да изпрати писмено запитване на електронната поща на търговеца с адрес fly@extremeuniverse.bg .Търговецът запазва правото си да откаже да удължи валидността на всеки ваучер по свое усмотрение, както и да поставя условия, отново по свое усмотрение, за удължаване валидността на закупения от клиента ваучер.
3.4. След изтичане на валидността , ваучерът се счита за невалиден, като всички суми заплатени от клиента към търговеца остават в полза на последния.

IV. Заплащане, цeни и срок за доставка.                                                                                                               

1. Заплащане                                                                                                                                                           

1.1. Заплащането се извършва само и единствено на основание на генериран от системата уникален код, който клиентът получава на посочената от него електронна поща, след като завърши процеса по избор на продукт и завършване на поръчката.

1.2. Сметката на “Екстрийм Юнивърс” ООД, която е единствената валидна за закупуване на продукти и услуги от страницата с адрес www.extremeuniverse.eu, e с IBAN: BG28FINV91501016798727 при “Първа Инвестиционна Банка” .

1.3. Търговецът няма задължение за изпълнение на услуга и/или изпращане на продукт, ако няма извършено плащане от страна на клиента конкретно за въпросният продукт и/или услуга по банковата сметка на търговеца.

2. Цени.


2.1. Търговецът има право да променя всички цени, обявени на www.extremeuniverse.bg по всяко време.
2.2. Клиентът придобива правото да ползва избраната услуга или да получи избрания продукт само и единствено срещу цената, която е заплатил по банковата сметка на търговеца на основание получена от “Екстрийм Юнивърс” ООД фактура за същата услуга или продукт.  

3. Срок за доставка.                                                                                                                                                     

3.1. Електронен ваучер за услуга клиентът ще получи до 12 часа след получаване на съответната сума по банковата сметка на търговеца , а на хартиен носител до 24 часа след изпълнение на последното условие.

3.2. Продукти от марката “ICARO” не са налични на склад от търговеца – “Екстрийм Юнивърс” ООД . В зависимост от спецификата на продукта и неговата наличност при производителя, сроковете за доставка варират между 1 и 3 месеца след извършване на заплащане по сметката на търговеца от страна на клиента.

3.3. Продукти от марката “AUSTRIALPIN” не са налични на склад от търговеца – “Екстрийм Юнивърс” ООД . В зависимост от спецификата на продукта и неговата наличност при производителя, сроковете за доставка варират между 1 и 3 месеца след извършване на заплащане по сметката на търговеца от страна на клиента.

3.4. Продукти от марката “POWERFIN” не са налични на склад от търговеца – “Екстрийм Юнивърс” ООД . В зависимост от спецификата на продукта и неговата наличност при производителя, сроковете за доставка варират между 1 и 3 месеца след извършване на заплащане по сметката на търговеца от страна на клиента.

3.5. Продукти от марката “GRS” не са налични на склад от търговеца – “Екстрийм Юнивърс” ООД . В зависимост от спецификата на продукта и неговата наличност при производителя, сроковете за доставка варират между 1 и 4 месеца след извършване на заплащане по сметката на търговеца от страна на клиента.

3.6. Продукти от марката “PPG Smoke” не са налични на склад от търговеца – “Екстрийм Юнивърс” ООД . В зависимост от спецификата на продукта и неговата наличност при производителя, сроковете за доставка варират между 1 и 4 месеца след извършване на заплащане по сметката на търговеца от страна на клиента.

3.7. Срокът за доставка на закупен от “Екстрийм Юнивърс” ООД моторен парапланер – паратрайк от модел “Bumble Bee II-6” яе  след извършване на плащане по сметката на търговеца.                               

3.8. Препоръчително е клиентът да се свърже с представител на “Екстрийм Юнивърс” ООД и да получи актуална информация за очаквания към момента срок за доставка на избрания продукт.                             

3.9. При невъзможност за доставка на посочения продукт в посочените срокове, “Екстрийм Юнивърс” ООД следва за върне заплатената от клиента сума, като таксите за банковите операции са за сметка на клиента, а търговецът не носи никаква отговорност за пропуснати ползи или вреди в следствие на забавяне на срока за доставка.

 

V. РЕГИСТРАЦИЯ


Има два начина да клиентът да получи регистрация в електронния магазин на “Екстрийм Юнивърс” ООД:
Единият е да избере сам да се регистрира, като натисне бутона “влез” , който се намира горе в дясно на страницата с адрес www.extremeuniverse.bg.
Вторият е, като завърши процеса на покупка и тогава системата на електронния магазин извършва автоматична регистрация на клиента и освен информацията за направената покупка изпраща, на посочената от клиента ел. поща, име и код за достъп за новосъздаденият във www.extremeuniverse.bg клиентски профил.

 

VI. КЛИЕНТСКИ ПРОФИЛ

Профилът на клиента в електронния ни магазин улеснява нашите потребители да следят историята на покупките си; да променят и актуализират информация – свързана с техните лични данни.  “Екстрийм Юнивърс” ООД запазва правото си да закрива и/или изтрива по всяко време и без предупреждение профили, от системата на електронния магазин, на клиенти , контрагенти, изпълнители и др.

 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА


1. Клиентът има право да разглежда и след регистрация в системата на електронния магазин да закупува обявените на www.extremeuniverse.bg услуги.
2. Клиентът има право да се информира за състоянието на своята покупка.
3. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своето потребителско име и парола в своя Клиентски профил, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
4. Клиентът е длъжен незабавно да уведомява търговеца за всеки случай на неправомерен достъп чрез използване на неговото потребителско име и парола, както и винаги, когато съществува опасност от такова използване.
5. Клиентът е длъжен да заплати цената на избраната услуга, според начин-  обявен от търговеца на www.extremeuniverse.bg и www.extremeuniverse.eu.
6. Всеки потребител, независимо дали е клиент на Електронния магазин се задължава при ползване на услугите да не нарушава и да зачита основните права и свободи на гражданите и правата на човека, съгласно Конституцията и законите на Република България и признатите международни актове.
7. Да не накърнява доброто име на другиго и да не призовава към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда
8. Да не нарушава чужди имуществени или неимуществени, абсолютни или относителни права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.
9. Да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, правилата на морала, добрите нрави и интернет етиката при ползване на предоставяните от търговеца услуги.
10. Да уведомява незабавно търговеца за всеки случай на извършено или открито нарушение, при използване на предоставяните услуги.
11. Да не зарежда, изпраща, предава, разпространява и/или използва по какъвто и да било начин, и да не прави достояние на трети лица софтуер, компютърни програми, файлове, приложения или други материали, съдържащи компютърни вируси, системи за неоторизиран отдалечен контрол (“троянски коне”), компютърни кодове, или материали, предназначени да прекъсват, затрудняват, нарушават или ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер, софтуер или телекомуникационните съоръжения, или имащи за цел неоторизирано проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер.
12. Да не извършва злоумишлени действия.
13. Да обезщети търговеца и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с Интернет страници, хипервръзки, материали или информация, които клиентът е използвал, разположил на сървъра, изпращал, разпространявал, направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез www.extremeuniverse.bg в нарушение на закона, настоящите общи условия, добрите нрави или интернет етиката.
14. Да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес, да плати цената на ваучера, да заплати разходите по доставката, когато същата не е безплатна, и да осигури достъп и възможност за получаване на ваучера.
В случай, че изрично не е посочено, че доставката е безплатна , същата се счита за възмездна.

 

VIII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА


1. Търговецът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните услуги.


2. Търговецът има право, но не и задължение да запазва материали и информация, разположени на сървъра на www.extremeuniverse.bg и www.extremeuniverse.eu .


3. Търговецът има право по всяко време, без уведомяване на клиента, да прекрати, спре или промени предоставяните услуги във връзка с ползването на Електронния магазин. Търговецът не носи отговорност спрямо потребителите и трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез електронния магазин www.extremeuniverse.bg .
4. Търговецът , след получаване на плащането, се задължава  да достави в срок закупения подаръчен ваучер или продукт.


5. Търговецът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги.


6. Съветите, консултациите или помощта, оказани от специалистите и служителите на търговеца , във връзка с ползването на услугите от потребителите, не поражда каквато и да било отговорност или задължения за търговеца.


7. Търговецът има право да събира и използва информация отнасяща се до неговите клиенти, независимо дали са регистрирани в системата на Електронния магазин.


8. Информацията по предходния член може да бъде използвана от търговеца, освен в случай на изрично несъгласие на клиента, изпратено на fly@extremeuniverse.bg

9. Търговецът събира и използва информация за клиента, за да подобрява предлаганите услуги. Всички цели, за които Търговецът ще използва информацията, ще бъдат съобразени с българското законодателството, приложимите международни актове и добрите нрави.
10. Търговецът не носи отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор при настъпване на обстоятелства, които не е предвидил, включително случаи на случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на търговеца.
11. Търговецът има право да инсталира на компютрите на потребителите Кукита (cookies). Кукитата представляват текстови файлове, които се запазват от Интернет страницата върху твърдия диск на Клиента и позволяват възстановяване на информация за Клиента, като го идентифицират и позволяват проследяване на действията му; Интернет страниците, които посещава; хипер-връзките, които използва; информацията, която ползва и записва и други.

 

IX. ЛИЧНИ ДАННИ

 

1. Търговецът гарантира на своите Потребители/клиенти конфиденциалност на предоставената информация и лични данни. Последните няма да бъдат използвани, предоставяни или довеждани до знанието на трети лица, извън случаите и при условията, посочени в настоящите Общите условия.                                               

2. Информация, която събираме при разглеждане на магазина, но без да е извършена покупка и да е направена регистрация в сайта са единствено бисквитите (cookies), които имат за цел да подпомагат бързата работа на платформата и да запомнят вашите разглеждания и добавени продукти в кошницата.     

3. Информацията, която събираме при извършване на покупка от Ваша страна, съдържа задължително телефон за връзка и ел. поща, и опционално име и фамилия, както и адрес за доставка.                                 

4. Ако в полето за допълнителна информация попълните имената на лице, което да получи ваучера или продукта като подарък, тази информация също става част от нашата база данни, но решението и отговорността да ни я предоставите са Ваши.                                                                                                         

5. Търговецът защитава личните данни на потребителя/клиента, станали му известни при попълване на електронната форма за извършване на заявление за покупка, като това задължение отпада в случай, че Клиентът е предоставил неверни данни. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия.                                                                                                                                       

6. Търговецът може да използва личните данни на Клиента единствено и само за целите, предвидени в настоящите – Общи условия. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

7. Търговецът се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато това е необходимо за изпълнение на услуга, която е предмет на направената от електронния магазин покупка и/или информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация, и Търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

8.Изпълнителите са физически или юридически лица, които имат договорни отношения с “Екстрийм Юнивърс” ООД и се явяват контрагенти на дружеството в този смисъл. Те също разполагат с личните данни на клиента (имена, ел. поща, телефон), като целта е подобравяне на комуникацията преди момента на физическото изпълнение на услугата. Контрагентите нямат право да използват предоставената от системата на електронния магазин информация за други цели, освен за осъществяване на услугата – предмет на покупката.

9.Личните данни и информацията от потребителския Ви профил, ще бъдат използвани от електронния магазин ,за да Ви изпращаме рекламни материали. Ако, в даден момент, не искате да получавате от нас рекламни преложения във връзка с нашата дейност , е достатъчно да изпратите писмо на адрес fly@extremeuniverse.bg 

10. Клиентът се съгласява, чрез приемане на настоящите – Общи условия, личните му данни да бъдат използвани за нуждите на електронния магазин www.extremeuniverse.bg и доброволно ги предоставя на „Екстрийм Юнивърс“ ООД.

 

X. ИЗМЕНЕНИЯ


1. Настоящите, общи условия могат да бъдат променяни по всяко време от търговеца.
2. Търговецът запазва правото си да направи отказ от доставка на потвърдена покупка по всяко време и във всички случаи, когато реши! В този случай, при положение, че е направен превод по сметката на търговеца, клиентът ще може да получи обратно преведената, по сметката на “Екстрийм Юнивърс” ООД, от него сума в срок от седем работни дни.

3. Търговецът има право да откаже използването на промо код, при пазаруване от сайта на www.extremeuniverse.eu, за чието конкретно придобиване не е заплатена сума по банковата сметка на “Екстрийм Юнивърс” ООД . 

 

XI. РЕКЛАМАЦИЯ


1. Клиентът има право да се откаже от използване на услугата в 14 дневен срок от завършване на покупката (извършване на плащането) . Такова волеизявление от страна на клиента е валидно, само ако е изпратено в писмен вид на адрес fly@extremeuniverse.bg. В същото писмо клиентът трябва да посочи уникалния номер на своята поръчка, който се генерира от системата на www.extremeuniverse.bg  и валидна банкова сметка.
2. Търговецът се задължава в срок от 7 работни дни, след получаване на Декларацията за рекламация, да възстанови заплатената за конкретната услуга сума, след като от нея бъдат приспаднати всички такси за банкови операции и куриерски услуги, които търговецът е заплатил във връзка с тази покупка и ще заплати във връзка със сторнирането и.

 

XII. СПОРОВЕ


1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля.
2. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, включително спорове, породени или отнасящи се до тълкуването му, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към ново-възникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния съд по регистрация на Търговеца, съобразно българското законодателство.

 

XIII. АВТОРСКИ ПРАВА


Всички материали, които се намират на страницата на електронния магазин-www.extremeuniverse.bg , са собственост на търговеца „Екстрийм Юнивърс“ ООД и са със запазени авторски права. Забранява се копиране и разпространяване на текстове, видео и аудио – материали, без изричното, писмено, съгласие от управителя на „Екстрийм Юнивърс“ ООД – Иван Тенев Банков или неговият пълномощник Атанас Иванов Банков.

 

XIV. ВИДЕОЗАСНЕМАНЕ


Заснемането на видеоклип от полета е безплатна, допълнителна услуга – предлагана от “Екстрийм Юнивърс” ООД .
Суровият, видео – материал е собственост на “Екстрийм Юнивърс” ООД .
При монтажа на клиповете се използва музика с авторски права и готовият филм се брандира с логото на extremeUniverse.bg
С приемане на настоящите Общи условия, Вие се съгласявате клиповете, в които участвате като клиент на “Екстрийм Юнивърс” ООД да бъдат използвани с рекламна цел и разпространявани в социални мрежи като You-Tube, V-Box7, Facebook, Tweeter, Linked-IN, и др. и да бъдат брандирани с фирменото лого на eXtremeUniverse.bg
“Екстрийм Юнивърс” ООД се задължава да премахне  видеоклип от всички места, където го е споделило, ако получи писмено потвърждение за това от присъстващия на конкретните кадри клиент, на адрес fly@extremeuniverse.bg

 

XV. ТЕРМИНОЛОГИЯ


Термините, използвани в настоящия документ, следва да бъдат тълкувани по следните начини:
1. “Клиент” – всеки, който е заредил в Интернет страницата www.extremeuniverse.bg на своя компютър.
2. „Търговец“ – „Екстрийм Юнивърс“ ООД
3. “Пoкупка” – избраните Услуги или продукти и всички други атрибути свързани с начина на доставка и плащане на стоката от Клиента.
4. „Електронен магазин“ – www.extremeuniverse.eu е собственост на Търговеца.
5. „Електронна поща“ – email
6. „Ваучер“ – документ издаден от търговеца, който Клиентът получава в електронен вид или на хартиен носител и който удостоверява, че клиентът е заплатил рекламираната от търговеца стока или услуга и съответно може да се възползва от нея.
7. „Пратка“ – Ваучер на хартиен носител или друг артикул, предаден на куриер с цел получаване от Клиента.